Reglement Cameratoezicht

Het tennis- en padelpark wordt door TPV De Hopbel gebruikt als locatie om sport uit te oefenen. Deze vereniging is verantwoordelijk voor een groot aantal bezoekers op het terrein, zoals leden, barmedewerkers, toeschouwers, ouders en leveranciers.

Het bestuur van TPV De Hopbel is verantwoordelijk voor de veiligheid op het sportpark. Het bestuur heeft daarom in het verleden besloten om het sportpark te voorzien van camerabewaking. Onlangs is besloten om een twee camera’s bij te plaatsen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen en de eigendommen van TPV De Hopbel, haar leden, haar bezoekers of andere belanghebbenden te behartigen en waar nodig te beschermen.

In de praktijk worden we de laatste tijd geconfronteerd met het gegeven dat eigendommen van de club worden beschadigd. Ook moet er bij winterse omstandigheden een vrijwilliger naar de club gaan om te beoordelen of de tennis- en padelbanen bespeelbaar zijn. Dat is met de plaatsing van de nieuwe camera’s niet meer nodig. Zo kan er snel een actueel beeld worden verkregen van de staat van de tennis- en padelbanen.

In dit reglement zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, de opslag van het beeldmateriaal en het bekijken van de beelden.  

Definities
•    Tennis- en Padelvereniging TPV De Hopbel is gevestigd aan de Rooiseheide 12, waaronder mede verstaan alle opstallen en terreinen, nader te noemen: ‘het sportpark’;
•    De persoon of personen die in de functie van bestuurslid van TPV De Hopbel statutair zijn benoemd, nader te noemen ‘het bestuur’ of ‘bestuurder’.

Artikel 1: Doel van het cameratoezicht
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van TPV De Hopbel, de leden, bezoekers of andere belanghebbenden met inachtneming van de regels voor privacy. Het cameratoezicht op het terrein en/of in de gebouwen richt zich op:
•    Controle op bevoegde toegang en aanwezigheid door personen;
•    Controle op aanwezigheid van ongedierte;
•    Bewaking van eigendommen van TPV De Hopbel;
•    Preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en registratie van wangedrag door personen;
•    Controleren of de banen bespeelbaar zijn door weersomstandigheden.

Artikel 2: Privacy van bezoekers
Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel om het sportpark te beveiligen en om te beoordelen of de banen bespeelbaar zijn door weersomstandigheden. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels borden bij de ingang van het sportpark, bij de ingangen van de gebouwen. Binnen het paviljoen worden geen opnames gemaakt.

Artikel 3: Het camerasysteem en beveiliging
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het sportpark. Er worden geen opnames gemaakt in het paviljoen, de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder bevindt zich in een afgesloten en beveiligde ruimte. Alleen het bestuurslid park- en paviljoenbeheer of degene die door het bestuur is aangewezen als verantwoordelijk voor het beheer van het sportpark en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder. De opnames worden iedere 7 dagen overschreven.

Beelden van incidenten die worden veiliggesteld, worden maximaal 6 weken bewaard, of langer indien daar aanleiding toe is. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het inzien van beeldmateriaal, door een bestuurslid samen met een door het bestuur aangewezen persoon, vindt alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er sprake is van diefstal, vernieling of, na oordeel van het bestuur, ongeoorloofd gedrag.

Artikel 4: Taken en verantwoordelijkheden
Het cameratoezicht bij TPV De Hopbel geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het inzien van camerabeelden wordt bijgehouden in een logboek. In het logboek worden de volgende gegevens opgenomen:

•    Datum en tijdstip van inzien camerabeelden of live waarnemingen
•    Naam functionaris
•    Aanleiding voor het inzien van de camerabeelden

Het bestuurslid park- en paviljoenbeheer draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld. De beelden worden direct veilig gesteld wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van TPV De Hopbel. Beelden worden niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe bevoegde overheidsinstanties, indien de wet dit eist of er andere zwaarwegende belangen zijn.

Artikel 5: Inzage in opgenomen materiaal of live camerabeelden bekijken
Beeldmateriaal kan live worden ingezien of worden teruggekeken en privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er richtlijnen opgesteld voor het inzien van beelden.
1.    De personen die beelden mogen bekijken, zijn in eerste aanleg alleen het bestuurslid of de bestuursleden park- en paviljoenbeheer en ondersteuner park- en paviljoenbeheer. Het bestuurslid park- en paviljoenbeheer kan besluiten de beelden te delen met de overige bestuursleden. Al deze personen zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. 
2.    Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.
3.    Als beelden live worden bekeken of worden teruggekeken, wordt een logboek bijgehouden. In het logboek worden de volgende gegevens opgenomen:
•    Datum en tijdstip van inzien camerabeelden of live waarnemingen
•    Naam functionaris
•    Aanleiding voor het inzien van de camerabeelden
4.    Een verzoek tot het inzien van beelden door een lid wordt ingediend bij het bestuur. In dit verzoek dient de aanvrager de datum, het tijdstip van opname en de reden van inzage aan te geven. Dit verzoek wordt aan een vertegenwoordiging van het bestuur voorgelegd. Indien toestemming voor het bekijken van de camerabeelden wordt gegeven, dan mogen zij de beelden in aanwezigheid van één van de twee functionarissen die in eerste aanleg toegang hebben tot de beelden bekijken. 
5.    Gezien de beperkte bewaartermijn kunnen uitsluitend beelden worden ingezien van uiterlijk 30 dagen geleden, mits deze beelden nog bewaard zijn gebleven. Het inzien van de beelden dient te geschieden onder begeleiding van een bestuurslid of zijn of haar waarnemer.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het inzien van beelden. Inzien van beelden door betrokkenen kan alleen na toestemming van het bestuur en is alleen mogelijk in de volgende gevallen:
•    Het gegevens zijn die hem of haar zelf betreffen.
•    Wanneer hij of zij slachtoffer is geworden van diefstal of bedreiging, en de beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan politie of justitie, beschikbaar gesteld of overgedragen.

Artikel 6: Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan autoriteiten
Inzage in opgenomen camerabeelden wordt uitsluitend aan politie of officier van justitie verleend als daartoe een wettig gegeven bevel is ontvangen, of wanneer een andere wettige regeling TPV De Hopbel hiertoe verplicht. Een persoon die op basis van een bevel de beelden in ontvangst neemt dient zich hierbij te legitimeren. Deze persoon tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal.

Artikel 7: Klachten
Bij klachten over de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van TPV De Hopbel. Binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht zal een schriftelijke reactie worden gegeven. In geval waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van TPV De Hopbel.